Hikemiyat:

Yazıdaki Varlık

Alfred North Whitehead: “Tüm bir Batı felsefe tarihi Platon’a düşülen dipnotlardan ibarettir.” dediğinde bizler, Türkiye’de, İstanbul’da yaşayan insanlar için bu söz ne anlam ifade etmişti?..

Gradient

Çıktı

"Kadıların gözbebeği"
Hemedânî...

y a z ı d a k i  v a r l ı k